Beneficjenci
Instytucje współfinansujące

Tło projektu

Szeroki zakres zastosowań plastiku sprawił, że jego użycie stało się wszechobecne, a jednocześnie przyczyniło się do wzrostu ilości odpadów z tworzyw sztucznych. PL jest 6. największym konsumentem tworzyw sztucznych w UE. Zużycie tworzyw sztucznych w PL w 2018 r. szacowane jest na 3,5 mln ton, podczas gdy w UE popyt wyniósł 50,7 mln ton (PlasticsEurope). Co roku Europejczycy wytwarzają ponad 29 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, ale mniej niż jedna trzecia jest kierowana do recyklingu (32% vs 42% kierowanych do spalania i 24% - do składowania).

Czytaj dalej
Oszczędność energii, surowców i pieniędzy.

Szeroki zakres zastosowań tworzyw sztucznych zaowocował ich powszechnym stosowaniem, a także przyczynił się do wzrostu ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

Polska jest szóstym największym konsumentem tworzyw sztucznych w UE. Szacowane zużycie tworzyw sztucznych w Polsce w 2018 roku wyniosło 3,5 mln ton, podczas gdy popyt w UE wyniósł 50,7 mln ton (PlasticsEurope). Każdego roku Europejczycy wytwarzają ponad 29 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych, ale mniej niż jedna trzecia z nich jest kierowana do recyklingu (32% w porównaniu z 42% spalaniem i 24% składowaniem). Na całym świecie tworzywa sztuczne stanowią 85% śmieci na plażach. Docierają do płuc mieszkańców i ich stołów, a obecne w powietrzu, wodzie i żywności mikroplastiki mają nieznany wpływ na nasze zdrowie

Close the cycle. Close the deal.

Naszym rozwiązaniem jest nowy model współpracy biznesowej, sieć PLC, która obejmuje pełen łańcuch wartości twardych tworzyw sztucznych i kreuje podejście korzystne dla wszystkich interesariuszy, łącząc zakłady utylizacji odpadów komunalnych, podmioty zajmujące się recyklingiem 
i przetwórstwem tworzyw sztucznych
w system obiegu zamkniętego w celu zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych w produkcji wyrobów.

Nowa współpraca biznesowa będzie możliwa do zrealizowania tylko wtedy, gdy nowatorska technologia PLC będzie zintegrowana jako serce systemu. Dostępne są najnowocześniejsze rozwiązania do recyklingu TYLKO czystych/jednorodnych frakcji tworzyw sztucznych (PET, folie itp.). Technologia PLC to nasze innowacyjne rozwiązanie do sortowania heterogenicznych odpadów twardych tworzyw sztucznych na frakcje nadające się do recyklingu oraz wykorzystania resztek tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu do produkcji energii w procesie zgazowania LIFEtec. Sercem technologii PLC jest 3-FAZOWY SEPARATOR HYDROSTATYCZNY opracowany przez firmę Investeko SA, kierujący się ideą maksymalizacji EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ zarówno w zakresie inwestycji, jak i eksploatacji, przy jednoczesnym zapewnieniu zadowalającej wydajności.

8 mierzalnych celów

Głównym celem pro­jek­tu jest zademon­strowanie innowa­cyjnej tech­nologii PLC do sor­towa­nia i recyk­lin­gu mieszanych tworzyw sztucznych oraz stworze­nie między­nar­o­dowej sieci współpra­cy biz­ne­sowej obe­j­mu­jącej pełen łańcuch wartoś­ci tworzyw sztucznych (od odpadów do pro­duk­tu koń­cowego) w celu zwięk­szenia wyko­rzys­ta­nia tworzyw sztucznych pochodzą­cych z recyk­lin­gu w pro­dukcji nowych wyrobów.

Cel 1

                                  wdrożenie, przetestowanie i walidacja pilotażowej instalacji PLCtechnology do efektywnego sortowania mieszanych odpadów twardych tworzyw sztucznych

Cel 2

                                  wdrożenie standaryzowanych, zgodnych z PLC procedur wstępnego sortowania zmieszanych twardych odpadów z tworzyw sztucznych w zakładach przetwarzania odpadów komunalnych

Cel 3

                              wdrożenie, przetestowanie i zatwierdzenie jednostki pilotażowej do produkcji dostosowanych mieszanek dla produktów wytwarzanych z 70-90% materiału z recyklingu z PLC

Cel 4

                                        wdrożenie, przetestowanie i walidacja innowacyjnego mobilnego prototypu druku 3D z materiału w 100% pochodzącego z recyklingu z PLC

Cel 5

                                    utworzenie nowej sieci biznesowej (PLCnetwork) w celu zacieśnienia współpracy między zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, przetwórcami i przetwórcami tworzyw sztucznych

Cel 6

                        podniesienie jakości poliolefin pochodzących z recyklingu, osiągnięcie poziomu produkcji opakowań do żywności – 3 nowo opracowane, własne mieszanki

Cel 7

                                      opracowanie 5 produktów gotowych do wprowadzenia na rynek, wykorzystując masowe ilości (70-100%) materiałów pochodzących z recyklingu PLC

Cel 8

                                          przygotowanie replikacji i transferu technologii PLC, począwszy od decyzji środowiskowych dla 2 lokalizacji przemysłowych

Liczby mówią więcej niż tysiąc słów

Redukcja gazów cieplarnianych (t/rok)

CO2 - 5355

Redukcja odpadów (t/rok)

3500

Rozpowszechnianie i promocja (warsztaty i konferencje)

60

Recykling przepustowość (t/rok)

2800

ROZPOWSZECHNIANIE

Projekt ma na celu dotarcie do ponad 10 000 osób poprzez działania uświadamiające, tj.:

  • 10 międzysektorowych debat eksperckich
  • 3 konferencje
  • 30 warsztatów demonstracyjnych
  • udział w 6 międzynarodowych targach branżowych
  • 15 publikacji w mediach
  • 30 spotkań biznesowych z różnymi przetwórcami tworzyw sztucznych
The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej