O nas

Jesteśmy zespołem 6 dynamicznych firm pracujących razem nad nową przyszłością tworzyw sztucznych.

Beneficjenci

Investeko S.A. jest spółką akcyjną dzi­ała­jącą w sek­torze ochrony środowiska ofer­u­jąc usłu­gi dorad­cze, pro­jek­towe i wykon­aw­cze. Jej spec­jal­iza­c­ja to zrównoważona ener­gia, gospo­dar­ka odpada­mi oraz bada­nia i rozwój w zakre­sie środowiska. 23 lata doświad­czenia zaowocow­ały dziesiątka­mi wdrożeń i osiąg­nięć (m.in. między­nar­o­dowe lot­niska, recyk­ling i spalarnie).

https://investeko.pl/

Insty­tut Ekologii Terenów Uprze­mysłowionych (IETU) jest insty­tutem badaw­czym nad­zorowanym przez min­is­tra właś­ci­wego do spraw kli­matu. Bada­nia i usłu­gi ofer­owane przez IETU ukierunk­owane są na wyzwa­nia środowiskowe doty­czące terenów uprze­mysłowionych i zur­ban­i­zowanych w kon­tekś­cie gospo­dar­ki o obiegu zamknię­tym, efek­ty­wnego gospo­darowa­nia zasoba­mi oraz adap­tacji do zmi­an kli­matu i łagodzenia ich skutków.

https://ietu.pl/

Europe­jskie Forum Odpowiedzial­noś­ci Eko­log­icznej (EFOE) to sto­warzysze­nie dzi­ała­jące od 2007 roku będące orga­ni­za­torem ogólnopol­s­kich pro­gramów cer­ty­fiku­ją­cych Fir­ma Bliska Środowisku oraz Gmi­na Bliska Środowisku.

https://efoe.pl/

Ekopart­ner Sile­sia Sp. z o.o. (EPS) jest fir­mą, której główną dzi­ałal­noś­cią jest recyk­ling tworzyw sztucznych, w szczegól­noś­ci poli­olefin. Dziś EPS sta­je się jed­nym z lid­erów recyk­lin­gu tworzyw sztucznych w połud­niowej Polsce (woj. śląskie). W zakładach EPS odpady pod­dawane są pro­ce­som przetwarza­nia, w wyniku których pow­sta­je wysok­iej jakoś­ci surowiec do pro­dukcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

https://ekopartner-silesia.pl/

Plas­ti­ka Skaza d.o.o. to pry­wat­na fir­ma spec­jal­izu­ją­ca się w pro­dukcji wyrobów z tworzyw sztucznych, która zatrud­nia 287 osób i ma obrót w wysokoś­ci 31 mil­ionów (2020) €. Fir­ma posi­a­da pon­ad 40-let­nie doświad­cze­nie w for­mowa­niu wtryskowym (elek­tron­i­ka, meble, pro­duk­ty medy­czne i inne wyro­by prze­mysłowe na zamówie­nie, a także pro­duk­ty marek włas­nych).

https://www.skaza.com/

The New Raw (TNR) to holen­der­s­ka fir­ma zaj­mu­ją­ca się pro­jek­towaniem i pro­dukcją mebli, która pracu­je nad prze­suwaniem granic zrównoważonego pro­jek­towa­nia pod wzglę­dem wyko­rzys­ta­nia mate­ri­ałów, pro­jek­towa­nia i metodologii pro­dukcji. Fir­ma wyko­rzys­tu­je zro­bo­t­y­zowany druk 3D do przetwarza­nia odpadów z tworzyw sztucznych. Sys­tem tech­no­log­iczny TNR został opra­cow­any spec­jal­nie w celu wspiera­nia kon­cepcji obiegu zamkniętego dla przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych oraz przetwarza­nia nie­s­tandar­d­owych mate­ri­ałów odpad­owych pochodzą­cych z różnych stru­mieni odpadów z tworzyw sztucznych.

https://thenewraw.org/
Instytucje współfinansujące

Nar­o­dowy Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospo­dar­ki Wod­nej (NFOŚiGW), który pow­stał w 1989 r. w okre­sie zmi­an ustro­jowych Pol­s­ki, jest głównym ogni­wem pol­skiego sys­te­mu finan­sowa­nia ochrony środowiska i gospo­dar­ki wod­nej, dys­ponu­jąc najwięk­szym potenc­jałem finan­sowym.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

Pro­gram LIFE, jedyny instru­ment finan­sowy Unii Europe­jskiej poświę­cony wyłącznie współ­fi­nan­sowa­niu pro­jek­tów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przy­rody oraz wpły­wu człowieka na kli­mat i dos­tosowa­nia się do jego zmi­an. Jego głównym celem jest wspieranie pro­ce­su wdraża­nia wspól­no­towego prawa ochrony środowiska, real­iza­c­ja uni­jnej poli­ty­ki w tym zakre­sie, a także iden­ty­fikac­ja i pro­moc­ja nowych rozwiązań dla prob­lemów doty­czą­cych środowiska i kli­matu.

https://european-union.europa.eu/
The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej