W dniu 29 listopa­da 2023 r. odbyła się dru­ga między­sek­torowa deba­ta w ramach pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle. Tym razem zespół pro­jek­towy PLC udał się do Nysy, by razem z przed­staw­iciela­mi Przed­siębiorstwo Gospo­dar­ki Komu­nal­nej EKOM Sp z o o w Nysie, Zakład Komu­nal­ny w Opolu oraz Nyskiej Ener­gety­ki Cieplnej Nysa Sp. z o.o. poroz­maw­iać o ter­aźniejszych i przyszłych wyzwa­ni­ach oraz szansach gospo­dar­ki odpada­mi.
Pod­czas debaty zespół benefic­jen­tów pro­jek­tu: INVESTEKO S.A., EkoPart­ner Sile­sia oraz Europe­jskie Forum Odpowiedzial­noś­ci Eko­log­icznej zapoz­nał również zapros­zonych goś­ci z tech­niczny­mi, tech­no­log­iczny­mi i prawny­mi aspek­ta­mi insta­lacji PLC.

Poniżej prezen­tu­je­my kolaż zdjęć z debaty.

Beneficjenci
Instytucje współfinansujące

Cel 1

                                  wdrożenie, przetestowanie i walidacja pilotażowej instalacji PLCtechnology do efektywnego sortowania mieszanych odpadów twardych tworzyw sztucznych

Cel 2

                                  wdrożenie standaryzowanych, zgodnych z PLC procedur wstępnego sortowania zmieszanych twardych odpadów z tworzyw sztucznych w zakładach przetwarzania odpadów komunalnych

Cel 3

                              wdrożenie, przetestowanie i zatwierdzenie jednostki pilotażowej do produkcji dostosowanych mieszanek dla produktów wytwarzanych z 70-90% materiału z recyklingu z PLC

Cel 4

                                        wdrożenie, przetestowanie i walidacja innowacyjnego mobilnego prototypu druku 3D z materiału w 100% pochodzącego z recyklingu z PLC

Cel 5

                                    utworzenie nowej sieci biznesowej (PLCnetwork) w celu zacieśnienia współpracy między zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, przetwórcami i przetwórcami tworzyw sztucznych

Cel 6

                        podniesienie jakości poliolefin pochodzących z recyklingu, osiągnięcie poziomu produkcji opakowań do żywności – 3 nowo opracowane, własne mieszanki

Cel 7

                                      opracowanie 5 produktów gotowych do wprowadzenia na rynek, wykorzystując masowe ilości (70-100%) materiałów pochodzących z recyklingu PLC

Cel 8

                                          przygotowanie replikacji i transferu technologii PLC, począwszy od decyzji środowiskowych dla 2 lokalizacji przemysłowych

Redukcja gazów cieplarnianych (t/rok)

CO2 - 5355

Redukcja odpadów (t/rok)

3500

Rozpowszechnianie i promocja (warsztaty i konferencje)

60

Recykling przepustowość (t/rok)

2800

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej