14 lutego 2024 w Cen­trum Badaw­c­zo-Roz­wo­jowym INVESTEKO S.A. odbyło się spotkanie branżowe w ramach cyk­lu warsz­tatów szkole­niowych, które zor­ga­ni­zował Part­ner pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle spół­ka EkoPart­ner Sile­sia.
Celem spotka­nia było przed­staw­ie­nie stan­dar­du sor­towa­nia odpadów do insta­lacji PLC.
Zgod­nie z tym stan­dar­d­em mix twardych tworzyw sztucznych to odpady, których zakresy właś­ci­woś­ci się pokry­wa­ją i do tej grupy należą: wiadra, skrzyn­ki, don­icz­ki, meble ogrodowe.
Według wdrażanego stan­dar­du mix­em twardych tworzyw sztucznych nie są: rury, opakowa­nia po chemii gospo­dar­czej, odpady samo­chodowe to inne zdefin­iowane frakc­je.
Roz­maw­ial­iśmy również o gospo­darce o obiegu zamknię­tym.
Wspól­ny­mi siła­mi może­my zamknąć obieg tworzy­wa sztucznego, zamieni­a­jąc odpady w wartoś­ciowy pro­dukt.
Serdecznie dzięku­je­my za przy­by­cie FCC, Alba Pol­s­ka, Marter Tychy, PreZe­ro oraz Sego.
Poniżej relac­ja zdję­ciowa:

 

 

 

INVESTEKO S.A., będą­ca Benefic­jen­tem koor­dynu­ją­cym trzy pro­jek­ty LIFE, otrzy­mała pod­czas Dnia Infor­ma­cyjnego LIFE spec­jalne wyróżnie­nie od Nar­o­dowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­dar­ki Wod­nej w kat­e­gorii “Fir­ma najbardziej efek­ty­wnie korzys­ta­ją­ca ze środ­ków pro­gra­mu LIFE”

Wydarze­nie, pod­czas którego obchod­zono 15 rocznicę wspópra­cy pomiędzy Pro­gramem LIFE i NFOŚiGW, miało miejsce w dniu 11 sty­cz­nia 2024 roku w Warsza­w­ie.

Pod­czas Dnia Infor­ma­cyjnego LIFE, Prezes Zarzą­du INVESTEKO S.A. i jed­nocześnie Project Man­ag­er zaprezen­tował m.in. pro­jekt plas­ti­cLIFE­cy­cle i podzielił się z uczest­nika­mi swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem w zakre­sie pro­ce­su pozyski­wa­nia fun­duszy z pro­gra­mu LIFE oraz skutecznej real­iza­cji pro­jek­tów proeko­log­icznych.

Pod­czas wydarzenia wystapili wybit­ni przed­staw­iciele kluc­zowych pod­miotów, takich jak Europe­js­ka Agenc­ja Wykon­aw­cza ds. Kli­matu, Infra­struk­tu­ry i Środowiska (CINEA), Min­is­terst­wo Kli­matu i Środowiska oraz NFOŚiGW i  przy­bliżyli Uczest­nikom Dnia Infor­ma­cyjnego różnorodne możli­woś­ci, jakie stwarza pro­gram LIFE.

Inte­gral­nym aspek­tem wydarzenia była możli­wość zwiedza­nia stoisk różnych pro­jek­tów LIFE, w tym stoisko pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle.

Wymi­ana zdań z zespoła­mi pro­jek­towy­mi, którzy pomyśl­nie prze­brnęli przez zaw­iłoś­ci uzyska­nia dofi­nan­sowa­nia z Pro­gra­mu LIFE, a obec­nie nad­zoru­ją własne pro­jek­ty LIFE, dał niepow­tarzal­ną szan­sę na wymi­anę bez­cen­nych doświad­czeń. Wymi­ana ta służy nie tylko jako źródło inspiracji, ale także daje prak­ty­czne wskazów­ki.

 

 

 

W dni­ach 17–19 październi­ka 2023 roku na między­nar­o­dowych tar­gach POLECO duże zain­tere­sowanie uczest­ników cieszyło się nasze stoisko prezen­tu­jące pro­jekt plas­ti­cLIFE­cy­cle. Moż­na śmi­ało stwierdz­ić, że wydarze­nie okaza­ło się niezwyk­le pro­duk­ty­wne i udane.

Poniżej relac­ja zdję­ciowa.

 

 

Beneficjenci
Instytucje współfinansujące

Cel 1

                                  wdrożenie, przetestowanie i walidacja pilotażowej instalacji PLCtechnology do efektywnego sortowania mieszanych odpadów twardych tworzyw sztucznych

Cel 2

                                  wdrożenie standaryzowanych, zgodnych z PLC procedur wstępnego sortowania zmieszanych twardych odpadów z tworzyw sztucznych w zakładach przetwarzania odpadów komunalnych

Cel 3

                              wdrożenie, przetestowanie i zatwierdzenie jednostki pilotażowej do produkcji dostosowanych mieszanek dla produktów wytwarzanych z 70-90% materiału z recyklingu z PLC

Cel 4

                                        wdrożenie, przetestowanie i walidacja innowacyjnego mobilnego prototypu druku 3D z materiału w 100% pochodzącego z recyklingu z PLC

Cel 5

                                    utworzenie nowej sieci biznesowej (PLCnetwork) w celu zacieśnienia współpracy między zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, przetwórcami i przetwórcami tworzyw sztucznych

Cel 6

                        podniesienie jakości poliolefin pochodzących z recyklingu, osiągnięcie poziomu produkcji opakowań do żywności – 3 nowo opracowane, własne mieszanki

Cel 7

                                      opracowanie 5 produktów gotowych do wprowadzenia na rynek, wykorzystując masowe ilości (70-100%) materiałów pochodzących z recyklingu PLC

Cel 8

                                          przygotowanie replikacji i transferu technologii PLC, począwszy od decyzji środowiskowych dla 2 lokalizacji przemysłowych

Redukcja gazów cieplarnianych (t/rok)

CO2 - 5355

Redukcja odpadów (t/rok)

3500

Rozpowszechnianie i promocja (warsztaty i konferencje)

60

Recykling przepustowość (t/rok)

2800

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej