W dniu 7 czer­w­ca, 2024r., w Katow­icach odbyła się  kon­fer­enc­ja inau­gu­ra­cyj­na pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle. Wydarze­nie poświę­cone innowa­cyjnym metodom recyk­lin­gu tworzyw sztucznych i tech­nologii druku 3D było wyjątkową okazją do zgro­madzenia ekspertów, naukow­ców oraz pasjonatów ekologii i zrównoważonego roz­wo­ju.

Poniżej relac­ja zdję­ciowa, infor­ma­c­je, pro­gram kon­fer­encji oraz mate­ri­ały w wer­sji online:

 

Ta pio­nier­s­ka inic­jaty­wa ma kluc­zowe znacze­nie dla pro­mowa­nia i wdraża­nia nowoczes­nych i eko­log­icznych rozwiązań w prze­myśle. Pod­czas kon­fer­encji uczest­ni­cy mieli okazję dzielić się wiedzą, zdoby­wać nowe umiejęt­noś­ci i naw­iązy­wać cenne kon­tak­ty.

 

Kon­fer­enc­ja stworzyła doskon­ałą przestrzeń do wymi­any innowa­cyjnych pomysłów oraz doświad­czeń, co przy­czyniło się do zwięk­szenia świado­moś­ci na tem­at nowoczes­nych i eko­log­icznych rozwiązań w zakre­sie recyk­lin­gu tworzyw sztucznych.

 

 

Krót­ki showreel z Kon­fer­encji: https://vimeo.com/970422898

Co dzi­ało się na even­cie?

Pod­czas kon­fer­encji odbyło się wiele intere­su­ją­cych prelekcji oraz ses­ja net­workingowa. Oto kil­ka z najważniejszych punk­tów pro­gra­mu:

Przed­staw­ie­nie najnowszych metod recyk­lin­gu tworzyw sztucznych 

Prele­gen­ci zaprezen­towali nowoczesne tech­nolo­gie i rozwiąza­nia doty­czące recyk­lin­gu. Omówiono m.in. tech­ni­ki seg­re­gacji i przetwarza­nia odpadów, które mogą znacznie zwięk­szyć efek­ty­wność recyk­lin­gu. Szczegól­ną uwagę poświę­cono również tech­nolo­giom pozwala­ją­cym na odzyski­wanie surow­ców wtórnych o wysok­iej czys­toś­ci, co jest kluc­zowe dla ponownego wyko­rzys­ta­nia tworzyw sztucznych w pro­dukcji nowych pro­duk­tów. Przed­staw­ione innowac­je mają potenc­jał nie tylko zre­wolucjoni­zować obec­ne metody recyk­lin­gu, ale również znaczą­co zmniejszyć wpływ odpadów tworzyw sztucznych na środowisko.

Jak zdobyć dofi­nan­sowanie na eko­log­iczne pro­jek­ty

Uczest­ni­cy mieli okazję poz­nać dostęp­ne pro­gramy wspar­cia finan­sowego dla inic­jatyw proeko­log­icznych. To cenne infor­ma­c­je, które mogą pomóc w real­iza­cji wielu ambit­nych pro­jek­tów. Eksper­ci omówili szczegóły aplikacji o granty oraz przed­staw­ili strate­gię skutecznego pozyski­wa­nia fun­duszy na pro­jek­ty związane z ochroną środowiska.

Spotka­nia z eksper­ta­mi

Kon­fer­enc­ja stała się miejscem wymi­any doświad­czeń i inspiracji. Eksper­ci z różnych dziedzin dzielili się swo­ją wiedzą, zachę­ca­jąc do dal­szych dzi­ałań na rzecz zrównoważonego roz­wo­ju. Była to niepow­tarzal­na okaz­ja do zadawa­nia pytań i zdoby­wa­nia prak­ty­cznych wskazówek. Pan­el dyskusyjny z udzi­ałem spec­jal­istów w dziedzinie ekologii, tech­nologii i finan­sów umożli­wił uczest­nikom uzyskanie odpowiedzi na najbardziej palące pyta­nia oraz posz­erze­nie swo­jej wiedzy na tem­at najnowszych trendów i prak­tyk w dziedzinie ochrony środowiska.

Druk 3D wspier­a­ją­cy recyk­ling

Jed­nym z głównych tem­atów była rola druku 3D w pro­ce­sie recyk­lin­gu. Przed­staw­iono korzyś­ci płynące z wyko­rzys­ta­nia tej tech­nologii, zarówno dla środowiska, jak i gospo­dar­ki. Pokazano, jak druk 3D może być wyko­rzys­tany do tworzenia pro­duk­tów z recyk­lin­gowanych mate­ri­ałów, co pozwala na zamknię­cie obiegu mate­ri­ałowego i min­i­mal­iza­cję odpadów. Prak­ty­czne demon­strac­je i case study ukaza­ły, jak nowoczesne mate­ri­ały oraz tech­ni­ki druku 3D mogą być stosowane w różnych branżach, od medy­cyny po prze­mysł moto­ryza­cyjny, w celu tworzenia bardziej eko­log­icznych i zrównoważonych pro­duk­tów.

Kon­fer­enc­je takie jak plas­ti­cLIFE­cy­cle są kluc­zowe dla pro­mowa­nia i wdraża­nia innowa­cyjnych i eko­log­icznych rozwiązań. Stanow­ią one plat­for­mę do współpra­cy, edukacji i inspiracji, która jest niezbęd­na do osiąg­nię­cia zrównoważonego roz­wo­ju i ochrony środowiska.

Net­work­ing i wymi­ana doświad­czeń

Kon­fer­enc­ja stała się doskon­ałą okazją do naw­iąza­nia nowych kon­tak­tów i wymi­any doświad­czeń. Uczest­ni­cy mieli możli­wość dysku­towa­nia o przed­staw­ionych tem­at­ach oraz dzie­le­nia się swoi­mi pomysła­mi na dzi­ała­nia proeko­log­iczne.

Pro­gram kon­fer­encji i prele­gen­ci: 

Mate­ri­ały do obe­jrzenia w wer­sji online:

Kon­fer­encję otworzył Arka­diusz Primus, Prezes INVESTEKO S.A. i Man­ag­er Pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle.

Kole­jne prezen­tac­je obe­j­mowały:

Zobacz prezen­tac­je na Vimeo

Zobacz prezen­tac­je na Vimeo

Zobacz prezen­tac­je na Vimeo

Zobacz prezen­tac­je na Vimeo

Zobacz prezen­tac­je na Vimeo

Zobacz prezen­tac­je na Vimeo

Cykl kon­fer­encji plas­ti­cLIFE­cy­cle to wyjątkowa okaz­ja do spotkań osób zaan­gażowanych w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Już ter­az zaprasza­my na kole­jną edy­cję kon­fer­encji plas­ti­cLIFE­cy­cle, która odbędzie się za kil­ka miesię­cy. Szczegóły wkrótce. Będzie to doskon­ała okaz­ja do poz­na­nia innowa­cyjnych metod recyk­lin­gu tworzyw sztucznych oraz tech­nologii druku 3D. Odwiedza­j­cie naszą stronę inter­ne­tową oraz media społecznoś­ciowe, aby być na bieżą­co z infor­ma­c­ja­mi na tem­at nad­chodzą­cych wydarzeń. 

 

14 lutego 2024 w Cen­trum Badaw­c­zo-Roz­wo­jowym INVESTEKO S.A. odbyło się spotkanie branżowe w ramach cyk­lu warsz­tatów szkole­niowych, które zor­ga­ni­zował Part­ner pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle spół­ka EkoPart­ner Sile­sia.
Celem spotka­nia było przed­staw­ie­nie stan­dar­du sor­towa­nia odpadów do insta­lacji PLC.
Zgod­nie z tym stan­dar­d­em mix twardych tworzyw sztucznych to odpady, których zakresy właś­ci­woś­ci się pokry­wa­ją i do tej grupy należą: wiadra, skrzyn­ki, don­icz­ki, meble ogrodowe.
Według wdrażanego stan­dar­du mix­em twardych tworzyw sztucznych nie są: rury, opakowa­nia po chemii gospo­dar­czej, odpady samo­chodowe to inne zdefin­iowane frakc­je.
Roz­maw­ial­iśmy również o gospo­darce o obiegu zamknię­tym.
Wspól­ny­mi siła­mi może­my zamknąć obieg tworzy­wa sztucznego, zamieni­a­jąc odpady w wartoś­ciowy pro­dukt.
Serdecznie dzięku­je­my za przy­by­cie FCC, Alba Pol­s­ka, Marter Tychy, PreZe­ro oraz Sego.
Poniżej relac­ja zdję­ciowa:

 

 

 

INVESTEKO S.A., będą­ca Benefic­jen­tem koor­dynu­ją­cym trzy pro­jek­ty LIFE, otrzy­mała pod­czas Dnia Infor­ma­cyjnego LIFE spec­jalne wyróżnie­nie od Nar­o­dowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­dar­ki Wod­nej w kat­e­gorii “Fir­ma najbardziej efek­ty­wnie korzys­ta­ją­ca ze środ­ków pro­gra­mu LIFE”

Wydarze­nie, pod­czas którego obchod­zono 15 rocznicę wspópra­cy pomiędzy Pro­gramem LIFE i NFOŚiGW, miało miejsce w dniu 11 sty­cz­nia 2024 roku w Warsza­w­ie.

Pod­czas Dnia Infor­ma­cyjnego LIFE, Prezes Zarzą­du INVESTEKO S.A. i jed­nocześnie Project Man­ag­er zaprezen­tował m.in. pro­jekt plas­ti­cLIFE­cy­cle i podzielił się z uczest­nika­mi swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem w zakre­sie pro­ce­su pozyski­wa­nia fun­duszy z pro­gra­mu LIFE oraz skutecznej real­iza­cji pro­jek­tów proeko­log­icznych.

Pod­czas wydarzenia wystapili wybit­ni przed­staw­iciele kluc­zowych pod­miotów, takich jak Europe­js­ka Agenc­ja Wykon­aw­cza ds. Kli­matu, Infra­struk­tu­ry i Środowiska (CINEA), Min­is­terst­wo Kli­matu i Środowiska oraz NFOŚiGW i  przy­bliżyli Uczest­nikom Dnia Infor­ma­cyjnego różnorodne możli­woś­ci, jakie stwarza pro­gram LIFE.

Inte­gral­nym aspek­tem wydarzenia była możli­wość zwiedza­nia stoisk różnych pro­jek­tów LIFE, w tym stoisko pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle.

Wymi­ana zdań z zespoła­mi pro­jek­towy­mi, którzy pomyśl­nie prze­brnęli przez zaw­iłoś­ci uzyska­nia dofi­nan­sowa­nia z Pro­gra­mu LIFE, a obec­nie nad­zoru­ją własne pro­jek­ty LIFE, dał niepow­tarzal­ną szan­sę na wymi­anę bez­cen­nych doświad­czeń. Wymi­ana ta służy nie tylko jako źródło inspiracji, ale także daje prak­ty­czne wskazów­ki.

 

 

 

Beneficjenci
Instytucje współfinansujące

Cel 1

                                  wdrożenie, przetestowanie i walidacja pilotażowej instalacji PLCtechnology do efektywnego sortowania mieszanych odpadów twardych tworzyw sztucznych

Cel 2

                                  wdrożenie standaryzowanych, zgodnych z PLC procedur wstępnego sortowania zmieszanych twardych odpadów z tworzyw sztucznych w zakładach przetwarzania odpadów komunalnych

Cel 3

                              wdrożenie, przetestowanie i zatwierdzenie jednostki pilotażowej do produkcji dostosowanych mieszanek dla produktów wytwarzanych z 70-90% materiału z recyklingu z PLC

Cel 4

                                        wdrożenie, przetestowanie i walidacja innowacyjnego mobilnego prototypu druku 3D z materiału w 100% pochodzącego z recyklingu z PLC

Cel 5

                                    utworzenie nowej sieci biznesowej (PLCnetwork) w celu zacieśnienia współpracy między zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, przetwórcami i przetwórcami tworzyw sztucznych

Cel 6

                        podniesienie jakości poliolefin pochodzących z recyklingu, osiągnięcie poziomu produkcji opakowań do żywności – 3 nowo opracowane, własne mieszanki

Cel 7

                                      opracowanie 5 produktów gotowych do wprowadzenia na rynek, wykorzystując masowe ilości (70-100%) materiałów pochodzących z recyklingu PLC

Cel 8

                                          przygotowanie replikacji i transferu technologii PLC, począwszy od decyzji środowiskowych dla 2 lokalizacji przemysłowych

Redukcja gazów cieplarnianych (t/rok)

CO2 - 5355

Redukcja odpadów (t/rok)

3500

Rozpowszechnianie i promocja (warsztaty i konferencje)

60

Recykling przepustowość (t/rok)

2800

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej