Pierwsza debata międzysektorowa

29 wrześ­nia 2023 r. odbyła się pier­wsza między­sek­torowa deba­ta w ramach pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle.

W deba­cie wzięli udzi­ał, na zaprosze­nie Europe­jskiego Forum Odpowiedzial­noś­ci Eko­log­icznej, Przed­staw­iciele MPGK Katow­ice, MPGO Recyk­ling w Sos­now­cu, MPGK Świę­tochłow­ice oraz reprezen­tan­ci pry­wat­nych pod­miotów z branży gospo­dar­ki odpada­mi.

Pod­czas debaty zespół INVESTEKO S.A. i EkoPart­ner Sile­sia zapoz­nał zapros­zonych goś­ci z pod­sta­wowy­mi założe­ni­a­mi pro­jek­tu PLC.

W drugiej częś­ci spotka­nia Uczest­ni­cy debaty roz­maw­iali na tem­at prak­ty­cznych aspek­tów recyk­lin­gu tworzyw sztucznych, reg­u­lacji prawnych i przyszłej współpra­cy.

Dzięku­je­my wszys­tkim Goś­ciom za akty­wny udzi­ał w deba­cie i możli­wość ciekawej wymi­any wiedzy i doświad­czeń.

               

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej