Pierwsze Dni Otwarte projektu dla lokalnej społeczności

W dniu 29 czer­w­ca 2023 roku na tere­nie Cen­trum Badaw­c­zo-Roz­wo­jowego INVESTEKO S.A. odbyły się Dni Otwarte pro­jek­tu LIFE plas­ti­clife­cy­cle orga­ni­zowane przez Europe­jskie Forum Odpowiedzial­noś­ci Eko­log­icznej.

Celem wydarzenia była prezen­tac­ja pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle lokalnej społecznoś­ci oraz pro­moc­ja proeko­log­icznych zachowań, w szczegól­noś­ci seg­re­gacji odpadów.

Przy­bliżyliśmy Uczest­nikom wydarzenia ideę gospo­dar­ki o obiegu zamknię­tym a ekipa EkoPart­ner Sile­sia wyjaśniła jak prze­b­ie­ga pro­ces recyk­lin­gu tworzyw sztucznych. W wydarze­niu uczest­niczyli star­si i młod­si mieszkań­cy Świę­tochłow­ic i okolicznych miast. Pod­czas wydarzenia odbył się m.in konkurs na zebraną najwięk­szą ilość plas­tikowych nakrętek.

Dzięku­je­my Uczest­nikom za liczne przy­by­cie i akty­wny udzi­ał w konku­rach i quizach.

Serdecznie zaprasza­my na kole­jne orga­ni­zowane przez nas wydarzenia, o których będziemy infor­mować na naszym pro­filu.

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej