Zaproszenie na pierwszą debatę międzysektorową

W ramach pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle “The solu­tion for the man­age­ment of mixed hard PLASTIC waste by apply­ing CIr­Cu­Lar Econ­o­my approach” Europe­jskie Forum Odpowiedzial­noś­ci Eko­log­icznej przy udziale mery­to­rycznym INVESTEKO S.A. oraz EkoPart­ner Sile­sia Sp. z o.o. serdecznie zaprasza­ją na inau­gu­ra­cyjną debatę między­sek­torową.

Agen­da spotka­nia
1. Przed­staw­ie­nie założeń dla pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle
2. Rola part­nerów kra­jowych i zagranicznych
3. Przed­staw­ie­nie tech­nologii recyk­lin­gu plas­ti­cLIFE­cy­cle
4. Budowa sieci net­work­ing w branżach recyk­lin­gu i pro­dukcji tworzyw sztucznych
5. Recyk­ling tworzyw sztucznych — Otocze­nie prawne
6. Pod­sumowanie i dyskus­ja.

Celem pier­wszej debaty między­sek­torowej jest prezen­tac­ja real­i­zowanego przez nas pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle i jego znaczenia dla real­iza­cji idei gospo­dar­ki o obiegu zamknię­tym oraz
omówie­nie prak­ty­cznych zagad­nień związanych z pro­ce­sem odzysku odpadów.

Zgłoszenia na debatę proszę wysyłać na biuro@efoe.org.pl
Serdecznie zaprasza­my !

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej