Druga debata międzysektorowa

W dniu 29 listopa­da 2023 r. odbyła się dru­ga między­sek­torowa deba­ta w ramach pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle. Tym razem zespół pro­jek­towy PLC udał się do Nysy, by razem z przed­staw­iciela­mi Przed­siębiorstwo Gospo­dar­ki Komu­nal­nej EKOM Sp z o o w Nysie, Zakład Komu­nal­ny w Opolu oraz Nyskiej Ener­gety­ki Cieplnej Nysa Sp. z o.o. poroz­maw­iać o ter­aźniejszych i przyszłych wyzwa­ni­ach oraz szansach gospo­dar­ki odpada­mi.
Pod­czas debaty zespół benefic­jen­tów pro­jek­tu: INVESTEKO S.A., EkoPart­ner Sile­sia oraz Europe­jskie Forum Odpowiedzial­noś­ci Eko­log­icznej zapoz­nał również zapros­zonych goś­ci z tech­niczny­mi, tech­no­log­iczny­mi i prawny­mi aspek­ta­mi insta­lacji PLC.

Poniżej prezen­tu­je­my kolaż zdjęć z debaty.

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej