Dzień informacyjny LIFE

INVESTEKO S.A., będą­ca Benefic­jen­tem koor­dynu­ją­cym trzy pro­jek­ty LIFE, otrzy­mała pod­czas Dnia Infor­ma­cyjnego LIFE spec­jalne wyróżnie­nie od Nar­o­dowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­dar­ki Wod­nej w kat­e­gorii “Fir­ma najbardziej efek­ty­wnie korzys­ta­ją­ca ze środ­ków pro­gra­mu LIFE”

Wydarze­nie, pod­czas którego obchod­zono 15 rocznicę wspópra­cy pomiędzy Pro­gramem LIFE i NFOŚiGW, miało miejsce w dniu 11 sty­cz­nia 2024 roku w Warsza­w­ie.

Pod­czas Dnia Infor­ma­cyjnego LIFE, Prezes Zarzą­du INVESTEKO S.A. i jed­nocześnie Project Man­ag­er zaprezen­tował m.in. pro­jekt plas­ti­cLIFE­cy­cle i podzielił się z uczest­nika­mi swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem w zakre­sie pro­ce­su pozyski­wa­nia fun­duszy z pro­gra­mu LIFE oraz skutecznej real­iza­cji pro­jek­tów proeko­log­icznych.

Pod­czas wydarzenia wystapili wybit­ni przed­staw­iciele kluc­zowych pod­miotów, takich jak Europe­js­ka Agenc­ja Wykon­aw­cza ds. Kli­matu, Infra­struk­tu­ry i Środowiska (CINEA), Min­is­terst­wo Kli­matu i Środowiska oraz NFOŚiGW i  przy­bliżyli Uczest­nikom Dnia Infor­ma­cyjnego różnorodne możli­woś­ci, jakie stwarza pro­gram LIFE.

Inte­gral­nym aspek­tem wydarzenia była możli­wość zwiedza­nia stoisk różnych pro­jek­tów LIFE, w tym stoisko pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle.

Wymi­ana zdań z zespoła­mi pro­jek­towy­mi, którzy pomyśl­nie prze­brnęli przez zaw­iłoś­ci uzyska­nia dofi­nan­sowa­nia z Pro­gra­mu LIFE, a obec­nie nad­zoru­ją własne pro­jek­ty LIFE, dał niepow­tarzal­ną szan­sę na wymi­anę bez­cen­nych doświad­czeń. Wymi­ana ta służy nie tylko jako źródło inspiracji, ale także daje prak­ty­czne wskazów­ki.

 

 

 

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej