POLECO 2023

W dni­ach 17–19 październi­ka 2023 roku na między­nar­o­dowych tar­gach POLECO duże zain­tere­sowanie uczest­ników cieszyło się nasze stoisko prezen­tu­jące pro­jekt plas­ti­cLIFE­cy­cle. Moż­na śmi­ało stwierdz­ić, że wydarze­nie okaza­ło się niezwyk­le pro­duk­ty­wne i udane.

Poniżej relac­ja zdję­ciowa.

 

 

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej