Spotkanie branżowe w ramach cyklu warsztatów szkoleniowych

14 lutego 2024 w Cen­trum Badaw­c­zo-Roz­wo­jowym INVESTEKO S.A. odbyło się spotkanie branżowe w ramach cyk­lu warsz­tatów szkole­niowych, które zor­ga­ni­zował Part­ner pro­jek­tu plas­ti­cLIFE­cy­cle spół­ka EkoPart­ner Sile­sia.
Celem spotka­nia było przed­staw­ie­nie stan­dar­du sor­towa­nia odpadów do insta­lacji PLC.
Zgod­nie z tym stan­dar­d­em mix twardych tworzyw sztucznych to odpady, których zakresy właś­ci­woś­ci się pokry­wa­ją i do tej grupy należą: wiadra, skrzyn­ki, don­icz­ki, meble ogrodowe.
Według wdrażanego stan­dar­du mix­em twardych tworzyw sztucznych nie są: rury, opakowa­nia po chemii gospo­dar­czej, odpady samo­chodowe to inne zdefin­iowane frakc­je.
Roz­maw­ial­iśmy również o gospo­darce o obiegu zamknię­tym.
Wspól­ny­mi siła­mi może­my zamknąć obieg tworzy­wa sztucznego, zamieni­a­jąc odpady w wartoś­ciowy pro­dukt.
Serdecznie dzięku­je­my za przy­by­cie FCC, Alba Pol­s­ka, Marter Tychy, PreZe­ro oraz Sego.
Poniżej relac­ja zdję­ciowa:

 

 

 

The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach.

Investeko S.A.

Wojska Polskiego 16G

41-600 Świętochłowice

tel: 32 258 55 80

fax: 32 707 45 33

biuro@investeko.pl

NIP: 634-281-00-82

REGON: 242953362

KRS: 0000420405

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej